Aurel Thomas Kolnai (1900-1973)

"Aurel Thomas Kolnai (1900-1973)." The Chesterton Review 8, no. 2 (May 1982): 162-9.

Online:
PDCnet.org